https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/21

Artikel ur British Educational Research Journal, Vol. 29, No. 5, October 2003

Författarna spårar utvecklingen av King’s College program för formativ bedömning, från sitt ursprung med diagnostiska prov på 1970-talet, genom rörelsen för betygsutvärdering på 1980-talet och fram till idag. Därefter diskuterar de praktiska frågor i samband med granskning av forskningen och skisserar de strategier som användes för att försöka kommunicera resultaten till så bred publik som möjligt (inklusive policymakers och utövare samt akademiker). De beskriver hur de arbetade med lärare för att utveckla formativ praxis i klassrum och diskuterar vilken inverkan detta arbete har haft på praktik och policy. Slutligen spekulerar de om några av orsakerna till denna inverkan och ger förslag på hur effekten av pedagogisk forskning på policy och praktik kan förbättras