https://www.vr.se/omvetenskapsradet/regeringsuppdrag/avrapporterade2015-/skolforskunderlagomskolforskning.4.7e727b6e141e9ed702bdcbe.html

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Det skedde på uppdrag av regeringen och skulle resultera i validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till det kommande Skolforskningsinstitutet.

Projektet inkluderade ett antal delstudier. Några av dem finns som separata länkar på den här hemsidan. Samtliga delrapporter har, om de inte är skrivna på engelska, sammanfattningar på engelska.  Projektet avslutades med en nationell konferens där resultaten presenterades i Stockholm den 28 januari 2015. Till konferensen publicerades en slutrapport med sammanfattning av delstudierna.