Effektstorlekar, det har vi väl alltid använt?

3C8F68B5-5A31-4318-AA25-88991EC898E4
The effect size is just the standardised mean difference between the two groups…..
Men inte så länge som man kunde tro inom utbildningsvetenskap … tillbaka till år 2002!
Abstrakt:

”Effektstorlek är ett enkelt sätt att kvantifiera skillnaden mellan två grupper som har många fördelar jämfört med användningen av tester av statistisk signifikans enbart. Effektstorleken understryker storleken på skillnaden i stället för att konfrontera detta med provstorlek. I primärrapporter nämns emellertid sällan effektstorlekar och få läroböcker, kurser för forskningsmetoder eller datorpaket adresserar konceptet. I detta papper beskrivs vad effektstorlek är, hur den beräknas och hur den kan tolkas. Förhållandet mellan effektstorlek och statistisk signifikans diskuteras och användningen av konfidensintervaller för den senare beskrivs. Vissa fördelar och faror med att använda effektstorlekar i meta-analys diskuteras och andra problem med användningen av effektstorlekar lyfts. Ett antal alternativa mått för effektstorlek beskrivs. Slutligen sammanfattas råd om användning av effektstorlekar”.