https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1088868318811759

Abstrakt
Vi granskar empirisk forskning i (social)psykologi om moral för att identifiera vilka problem och relationer som är väl dokumenterade i befintliga data och vilka undersökningsområden som behöver ytterligare empirisk evidens. En elektronisk litteratursökning gav totalt 1 278 relevanta forskningsartiklar publicerade 1940 till 2017. Dessa blev föremål för experters innehållsanalys och standardiserad bibliometrisk analys för att klassificera forskningsfrågor och relatera dessa till (trender i) empiriska tillvägagångssätt som karakteriserar moralforskning. Vi kategoriserar forskningsfrågorna i denna litteratur i fem olika teman och överväger hur empiriska förhållningssätt inom var och en av dessa teman har behandlat psykologiska antecedenter och konsekvenser av moraliskt beteende. Vi drar slutsatsen att vissa nyckelfunktioner av teoretiska frågor om mänsklig moral inte systematiskt fångas i empirisk forskning och behöver ytterligare undersökning.