https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11251-018-9473-1.pdf

Abstrakt
Kan undervisningskvalitet mätas med hjälp av TIMSS-resultat om hur ofta vissa instruktionsmetoder används i matematikklassrummet? Vi fokuserade på tre praxis för instruktion som varit föremål för långvariga debatter i pedagogiklitteraturen: memoriserande formler, lyssna på läraren och relatera matematik till det dagliga livet. I en regressionsanalys undersökte vi hur svar om dessa på klassnivå förutspådde matematikprestanda. I Sverige var relation till dagligt liv en negativ prediktor för prestation i fyra omgångar av TIMSS, medan att memorera formler och lyssna på läraren var positiva prediktorer. Detta var också det typiska resultatmönstret i alla länder som deltog i två omgångar avinternationella TIMSS. Våra resultat ligger i linje med vissa ståndpunkter i ovan nämnda debatter. Trots att slutsatserna begränsas av datans korrelationskaraktär, hävdar vi att TIMSS är ett lovande verktyg för att utvärdera effektiviteten av olika instruktionspraxis. Vi föreslår också flera förbättringar.