https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536926.pdf

Abstrakt
När elever möter en uppsättning begrepp (eller termer eller principer) som liknar varandra på något sätt, förväxlar de ofta en med en annan. De kan till exempel missta ett ord för ett annat ord med en liknande stavning (t.ex. allusion i stället för illusion) eller välja fel strategi för ett matematik problem eftersom det liknar en annan typ av problem.
I ett förslag som utforskas i denna översyn, förekommer dessa typer av fel oftare när alla exponeringar för ett av begreppen klumpas samman. I till exempel de flesta textböcker i naturkunskap för grundskolan gäller frågorna i varje uppgift samma begrepp och denna blockering av exponeringar säkerställer att eleverna inte behöver lära sig att skilja mellan två liknande begrepp.
I det alternativa tillvägagångssätt som beskrivs i denna översyn, växlas exponeringar för varje begrepp med exponeringar för andra begrepp, så att en fråga om ett begrepp följs av en fråga om ett annat begrepp.
I ett antal experiment som jämfört att växla mellan och att blockera för exponering, gav att växla bättre poäng på avslutande test. Belägget är dock begränsat, och mer hållbart giltiga studier behövs. Trots det ger en försiktig tolkning av data tecken på att åtminstone en del av begreppsexponeringar bör varvas.