https://improvingteaching.co.uk/wp-content/uploads/2018/09/Characteristics-of-Effective-Teacher-Professional-Development.pdf

”Abstrakt
Flera inflytelserika översikter och en meta-översikt har utmynnat i slutsatsen att lärarfortbildning är effektivare när den är: stödjande, samverkande, ämnesspecifik, drar nytta av extern expertis, är öppen för lärares egna bidrag och är praktikbaserad. Denna enighet har nu införlivats i regeringens politik och är officiell vägledning i flera länder.

Trots det har flera senare program för fortbildning, som innehåller dessa beståndsdelar, misslyckats med att ge någon påvisbar inverkan på elevers resultat.
Den här artikeln granskar de belägg som ligger till grund för samstämmigheten och hävdar att de genomgångar som den bygger på är metodologiskt bristfälliga eftersom de använder olämpliga uteslutningskriterier och bygger på en ogiltig inferensmetod. Konsensusvyn är därför sannolikt felaktig. Forskare skulle nå större framsteg i att identifiera egenskaper för effektiv yrkesutveckling om de letade efter samband mellan belägg från grundforskning om förvärv av mänskliga färdigheter och funktioner i noggrant utvärderade fortbildningsinterventioner”.