http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1298162/FULLTEXT01.pdf

Förord:

”Denna enkätstudie har genomförts inom ramen för regeringsuppdra- get Utbildning, Lärande, Forskning (ULF) som samordnas av Karl- stads universitet tillsammans med universiteten i Göteborg, Umeå och Uppsala. ULF är en försöksverksamhet som pågår från 2017 till 2021 och syftar till att utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan akademi och huvudmän inom skolväsendet gällande praktik- nära forskning (Utbildningsdepartementet, 2017:27).
Initiativet till enkäten togs av Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) och genomfördes i samverkan med forskar- grupperna SMEER, CSL och ROSE vid Karlstads universitet. Enkäten genomfördes under våren 2017 och riktade sig till landets lärare på grund- och gymnasieskolan. Studien syftar till att ge kunskaper om lä- rares förutsättningar att delta i en forskningssamverkan som är inte- grerad i det dagliga arbetet med att planera, genomföra och efterarbeta lektioner.
Enkäten utvecklades i samverkan med SCB och vi som författat rappor- ten önskar tacka för konstruktivt stöd från undersökningsledare Ingrid Persson och hennes medarbetare. Vi önskar även tacka alla lärare som varit behjälpliga med utprövningen av enkätfrågorna samt alla lärare som tagit sig tid att besvara enkäten”.