https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/berj.3495

Abstrakt:

Denna artikel rapporterar resultaten av fyra separata utvärderingsuppdrag av alternativ placering (AP) som gjorts i tre lokala myndigheter i Storbritannien. Utvärderingarna var specifikt baserade på barns rättigheter och använde en kombination av kvalitativa forskningsmetoder och dokumentäranalys för att samla ungdomars erfarenheter och samband med de viktigaste intressenternas synpunkter. Data från varje utvärdering samlades under en sammanlagd period av 6 år. Platserna och tidsskalorna för varje utvärdering varierade från 6 månaders övergripande strategiska granskningar till en 3-årig utvärdering av en AP-friskola och en utvärdering av elevbesök i ett stort skolpartnerskap. Utvärderingarna omfattade 200 deltagande barn och ungdomar, 30 chefer och intressenter, 8 föräldrar till elever som inte deltog i skolan och kommunledning och skolförvaltare. Utvärderingarna rapporterar komplexa behov bland barn och ungdomar. Det fortsatta problemet med misslyckade övergångar mellan nyckelfaser / utbildningsstadier och de djupa konsekvenserna av detta för unga människor. Antaganden kring återintegrering och hantering av överföring och läroplanens utmaningar i form av yrkesfärdigheter och tonvikt på akademiskt innehåll. Även om forskningsdata bekräftar det positiva värdet av flera myndighetssatsningar inom AP, visar det också en senare, oroande ökning av antalet ungdomar som nu hänvisas till AP som en följd av deras exponering för resultatinriktade skolkulturer.