https://www.researchgate.net/profile/Elizabeth_Hughes-/The-Scientific-Status-of-Learning-Styles-Theories.pdf?origin=publication_detail

”Abstrakt
Teorier om lärstilar säger att individer tänker och lär sig bäst på olika sätt. Det här är inte skillnader i förmåga utan snarare preferenser för behandling av vissa typer av information eller för behandling av information på vissa sätt. Om det vore riktigt skulle teorier om lärstilar ha viktiga konsekvenser för instruktion, eftersom elevprestation skulle vara en produkt av samspelet mellan undervisning och elevens stil. Det finns anledning att tro att människor ser teorin om lärstilar som i vid mening ackurat, men i själva verket saknas vetenskapligt stöd för dessa teorier. Vi föreslår att pedagogers tid och energi används bättre på andra teorier som kan vara till hjälp i undervisningen”.