https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Projects/-_Reports/Changing_Mindsets.pdf

”Bakgrund
Forskning inom utbildning och arbetsmarknadsekonomi belyser vikten av icke-kognitiva egenskaper som uthållighet och ihärdighet för att förutse långsiktiga resultat inom utbildning och arbetsmarknad (Heckman, 2006). En politiskt relevant forskningsfråga är huruvida skolor kan främja dessa icke-kognitiva färdigheter och därigenom öka elevers måluppfyllelse. En omfattande litteratur i psykologi, utvecklad av Carol Dweck och kollegor, introducerade tanken att det är möjligt att öka elevernas uthållighet och därmed förbättra deras resultat genom att lära dem att deras hjärna har potential att växa genom ansträngningar vid utmanande uppgifter (Dweck, 2006; Yeager och Dweck, 2012). I den här litteraturen kallas elevernas övertygelser om sin förmåga att lära sig ”implicita teorier om intelligens”; ett ”fixed mindset är tron att förmågan att lära sig är en fast egenskap och ett ”growth mindset” är istället tron att intelligens kan utvecklas genom ansträngning och engagemang …”