https://www.readcube.com/articles/10.1186/s40536-019-0076-3

Abstrakt:

”Väsentliga skillnader i prestationer mellan kvinnliga och manliga studenter har alltid varit ett intressant ämne inom utbildningsforskning, liksom deras konsekvenser för politik och ekonomi. Denna studie ger en översikt över den så kallade ”könsklyftan” i matematiska och naturvetenskapliga kunskaper, baserat på en djupgående analys av båda ytterligheterna i fördelning av elevers förmågor. Bevis till grund för en debatt om ojämlikhet mellan könen inom utbildning kan undersökas genom att analysera trender i dessa distributioner under de senaste 20 åren. Denna nya strategi för analys av könsskillnader visar att även om könsklyftorna som fanns för 20 år sedan kvarstår, så har jämställdheten inom utbildning ökat. Den ihållande trenden med en överrepresentation av manliga studenter i gruppen högpresterande inom både matematik och naturvetenskap är slående, men manliga och kvinnliga studenter är också ofta ojämnt representerade i nedre änden av fördelningarna av förmåga. Mönstren skiljer sig åt mellan länder och cykler. I många länder utgör manliga studenter huvuddelen av den nedre delen av fördelningen, medan i det i andra är fler kvinnliga studenter som inte lyckas nå målen, särskilt i åttonde skolåret. Vissa länder har visat en omvänd ojämlikhetstrend under de senaste två decennierna.

Med den föreslagna metoden för analys av könsklyftor kan skillnader i ytterligheterna av prestationsfördelningarna undersökas, även om könsfördelningen är sned. Policymakers skulle kunna använda metoden för att noga övervaka utvecklingen av prestationsgap i sina länder och initiera åtgärder för att ta itu med potentiella orsaker till ojämlikhet som leder till ojämlikhet mellan könen vad gäller utbildningsprestanda”.