https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1747938X18305694?token

”Introduktion
I ett flippat klassrum (FTC), studerar eleverna undervisningsmaterial före lektionen (t.ex. genom att titta på online-föreläsningar) och använder läromedel under lektionen. Populariteten för detta pedagogiska tillvägagångssätt, även känt som ”flipped learning” eller omvänt klassrum (the inverted classroom), har ökat snabbt under det senaste decenniet och har tillämpats och undersökts i en mängd olika utbildningssammanhang (Bergmann & Sams, 2012). En övergripande kvantitativ syntes av befintlig empirisk forskning om effekterna av FTC, som skulle göra det möjligt att dra allmänna slutsatser om FTC, saknas emellertid. Därför presenterar vi en metaanalys för att utvärdera effekterna av FTC på inlärningsresultat i högstadieutbildning och gymnasieutbildning och elevnöjdhet, i jämförelse med ett traditionellt (dvs. icke-omvänt) klassrum där eleverna lägger mest lektionstid på att förvärva kunskap genom instruktion/genomgångar. Vi tillhandahåller också värdefull insikt om möjliga differentiella effekter av FTC genom att inkludera olika karaktäristik för instruktion för FTC (som gruppuppdrag, frågesporter och föreläsningsaktiviteter) i en moderatoranalys. Resultaten av denna studie är relevanta för en mängd olika intressenter som lärare, utbildningspolitiska beslutsfattare och forskare som är intresserade av en bevisinformerad tillämpning av FTC …”