https://www.researchgate.net-links/5670b24f08ae5252e6f1f640/Professional-Development-That-Supports-the-Teaching-of-Cognitive-Reading-Strategy-Instruction.pdf

Abstarkt:

”I den här artikeln beskriver vi och rapporterar om resultaten från en studie i Texas som testade två modeller för professionell utveckling för klassrumslärare som ett sätt att förbättra deras praxis och öka resultat i läsning för elever. För att uppfylla detta mål studerade 44 deltagande lärare med undervisning i klass 2-8 att lära sina elever kognitiva lässtrategier genom 1 av 2 modeller för professionell utveckling. En grupp deltog i en traditionell två-dagars sommarfortbildning; den andra deltog i workshop och fick klassbaserat stöd från en läs-coacher. Med hjälp av en design med slumpmässiga-effekter, multilevel, pre-post-test för jämförelse grupp och en flernivåmodell av analytisk strategi, bestämde vi effekterna av dessa 2 modeller. Hela interventionsgruppen (lärare som coachades) överträffade den partiella interventionsgruppen (endast workshop) i alla observationer av lärar- och elevprestation. Denna studie visar potentialen för coachning som en livskraftig modell för den professionella utvecklingen av lärare i läsning”.