https://www.readcube.com/articles/10.1111/jcpp.13140

Abstrakt:

”Bakgrund
Läsförståelse bygger på både avkodning och språklig förståelse, och dålig läsförståelse kan vara en följd av ett underskott i någon av dessa färdigheter.
Metoder
Med hjälp av resultatdata från det longitudinella projektet Wellcome Language and Reading, identifierade vi tre grupper av barn i ålder 8 år: barn med dyslexi (N = 21) som hade underskott i avkodning men inte muntligt språk, barn med utvecklingsspråkstörning (DLD; N = 38) vars avkodningsförmåga var inom normalområdet och barn som uppfyllde kriterier för både dyslexi och DLD (N = 29).
Resultat
Alla tre grupperna hade svårigheter med läsförståelse i åldrarna 8 och 9 år i förhållande till TD-kontroller, även om de för barnen med dyslexi var milda (relativt till TD-kontroller, d = 0,51 vid 8 års ålder, d = 0,60 vid 8 års ålder); medan de mest allvarliga problemen hittades i komorbid dyslexi + DLD-gruppen (d = 1,79 vid 8 års ålder, d = 2,06 vid 9 års ålder). De med DLD hade också betydande svårigheter (d = 1,56 vid 8 års ålder, d = 1,56 vid 9 års ålder) ).
Slutsatser
Dessa resultat bekräftar att barn med dyslexi eller DLD är i riskzonen för svårigheter med läsförståelse, men av olika skäl – på grund av svag avkodning i fall av dyslexi eller svaga muntliga språkkunskaper för DLD. Olika former av intervention krävs för dessa barngrupper, inriktade på deras specifika svagheter”

.722E7273-6CC5-40D4-A310-AA57C6439884