http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1185020/FULLTEXT01.pdf

Abstrakt:

”Tidigare forskning visar att specialpedagoger har haft problem med att definiera sina yrkesroller och jurisdiktion, särskilt när det gäller inkluderande utbildning. Det finns två yrkesgrupper för specialundervisning i Sverige, nämligen samordnare för specialpedagogiska behov (SENCO) och speciallärare. I det här dokumentet använder vi det samlade namnet SNE för att hänvisa till båda grupperna. Här presenteras resultat från en total populationsstudie av svenska SNE (N = 3367, svarsfrekvens 75%). Målet är att utforska skillnader i SNE: s tolkning av svårigheter i skolan och om dessa skillnader påverkas av SNE: s sysselsättning i olika delar av skolorganisationen. Statistisk klusteranalys användes för att kategorisera särskilda expertgrupper i fem olika grupper baserat på hur de ser på elevernas problem i skolan. Nyckelbegrepp som används i analysen är främst organisatorisk och yrkesmässig styrning i relation till professionell jurisdiktion. Resultaten tyder på att nationella experter är mindre enhälliga i sina åsikter om skolproblem, än tidigare forskning antyder. Avvikelsen beror delvis på var de arbetar i skolorganisationen, men vi finner också indikationer på att olika grupper av utbildningspersonal upplever olika former av styrning med avseende på deras professionalism. Resultaten är viktiga på grund av omfattningen av data och analysmetod liksom den illustrerade variationen i yrkesvärden och situationer för nationella experter och de potentiella konsekvenserna för utvecklingen av inkluderande utbildning”.