https://www.nature.com/articles/s41539-019-0055-z.pdf

Abstrakt:

”Även om många forskningsstudier har rapporterat om samband mellan sömn och kognitiv funktion finns det fortfarande en brist på kvantitativa data med hjälp av objektiva mått direkt utvärderar sambandet mellan sömn och akademiska prestationer. I denna studie distribuerades bärbara aktivitetsmätare till 100 studenter i en introduktionskurs i högskolekemi (av vilka 88 avslutade studien), vilket möjliggjorde att flera sömnmått kunde korreleras med prestationer i klassen på frågeformulär och halvterminsexaminationer. Sammantaget korrelerade bättre kvalitet, längre varaktighet och längre sömn med bättre betyg. Det fanns emellertid inget samband mellan mängden sömn en enda natt före ett test och testprestanda; istället korrelerade varaktighet och kvalitet av sömn för månaden och veckan innan ett test med bättre betyg. Sömnmått stod för nästan 25% av variationen i akademiska prestationer. Dessa fynd ger kvantitativa, objektiva bevis på att bättre kvalitet, längre varaktighet och större sömnkonsistens är starkt förknippat med bättre akademiska prestationer på college. Könsskillnader diskuteras”.