https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1218847/FULLTEXT02.pdf

Abstrakt:

“Syftet med denna studie är att undersöka hur skolvalens möjligheter påverkar segregering i skolan. Teoretiskt kan det fria skolvalet påverka skolans segregering i olika riktningar, beroende på dess utformning, grundläggande bostadssegregation och underliggande preferenser för separation. Vårt testfall är det svenska skolpengsbaserade systemet för fria skolval och vi använder svenska befolkningsregisterdata som inkluderar 13 kohorter av nionde klassare, med geokodad information om skolor, deras socioekonomiska och etniska sammansättning och sammansättningen av stadsdelarna kring skolorna.  För att identifiera orsakseffekter av skolans valmöjligheter behandlar vi fasta skolområden som analysenhet, och vi följer dessa över tid för att ta bort områdesvariationer över tid som stör.  Uppskattningar inomområdena indikerar att segregering baserad på både etnisk och utbildningsbakgrund påverkas starkt av skolans valmöjligheter.  Ökade valmöjligheter leder till ökad segregering i skolan, till stor del på grund av en högre benägenhet bland infödda barn och barn med välutbildade föräldrar att gå i nyetablerade (icke-offentliga) fristående skolor.  Den segregerande effekten av skolvalets möjligheter är enhetlig i skolområden med olika socioekonomiska och etniska profiler, men segregering ökar mycket mer i bostadsintegrerade områden som en konsekvens av ett ökat antal skolval.  Läxan från det svenska fallet är att storskaliga skolpengssystem måste utformas för att inkludera mekanismer som motverkar de starka segregerande krafter som sådana system verkar producera“.