https://www.researchgate.net/profile/Robert_Bjork/- A_new_theory_of_disuse_and_an_old-theory_of_stimulus_fluctuation/

Inledning:

”Talare vid William K. Estes Symposium vid Harvard University ombads att, om möjligt, välja ett forskningsämne där de kan spåra W. K. Estes inflytande i det arbete som ska presenteras vid symposiet.  I den första författarens fall begränsade det inte de möjliga ämnena på något väsentligt sätt.  Men det som tycktes lämpligast att presentera vid symposiet, det samarbete som vi här hänvisar till som ”en ny teori om ’Disuse’ (försummelse)” tycktes inte heller vara ett särskilt bra exempel på det betydande inflytande som William K. Estes har haft på oss två. Vid eftertanke motsvarar dock vissa formella aspekter av vår teori en version av Estes teori om stickprov av stimulus, en version som innehåller det vi anser vara en av de stora insikterna i forskningshistorien om lärande och minne.  Den insikten, som ursprungligen beskrevs i två korta artiklar i 1955-volymen av Psychological Review (Estes, 1955a, 1955b), implementeras i den så kallade stimulusfluktuations-versionen av Estes statistiska teori om lärande.

Hur sen och omedveten påverkan än kan ha varit, så känner vi att vår nya teori om ”Disuse” påverkats av några av egenskaperna i Estes teori om fluktuationer i stimulans.  Ett mål med detta kapitel är att skissa likheter och skillnader mellan användning av ramverket för vår teori och Estes fluktuationsmodell. I de följande avsnitten sammanfattar vi först de egenskaper hos det mänskliga minnet som vi anser styr de lagrings- och minnesegenskaper vi postulerar i vår teori om användning. Vi presenterar sedan ramverket tillsammans med några av dess förutsägelser och några argument för varför ett sådant mönster av lagrings- och minnesegenskaper överlag kan vara adaptivt. Vi avslutar med ett avsnitt där vi först beskriver och hyllar Estes insikter om stimulansfluktuation, och sedan jämför och kontrasterar fluktuationsmodellen och vår användning av teorin”.