https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cdev.13359
Abstrakt:

”Denna studie undersökte sambandet mellan klasskamraters läsrelaterade könsstereotyper och elevers läsförmåga, självuppfattning, motivation och prestation. Vårt urval bestod av 1 508 elever i femte klass (49% flickor; ålder: 10,89 år);  data samlades in vid två tidpunkter.  Flernivåanalyser gav två huvudresultat: För det första fanns det ett samband mellan elevernas individuella läsrelaterade könsstereotyper och deras självbild som läsare, självuppfattning och motivation med pojkar som upplevde negativa och flickor upplevde positiva effekter.  För det andra hittades en kontextuell effekt: efter att ha kontrollerat elevernas individuella läsrelaterade könsstereotyper var klasskamraternas könsstereotyper negativt relaterade till alla pojkarnas läsresultat.  Resultaten ger bevis för antagandet att klasskamrater är viktiga förmedlare av könsstereotyper och att de förstärker beteenden som överensstämmer”.