https://www.researchgate.net/profile/Edward-Deci-/Self-Determination-Theory-and-the-Facilitation-of-Intrinsic-Motivation-Social-Development-and-Well-Being.pdf?origin=publication_detail

Abstrakt:

”Människor kan vara proaktiva och engagerade eller, alternativt, passiva och avståndstagande, till stor del som en funktion av de sociala förhållanden under vilka de utvecklas och fungerar.  Följaktligen har forskningen om Self Determination Theory fokuserat på de sociala kontextuella förhållanden som underlättar kontra förhindrar de naturliga processerna för självmotivation och hälsosam psykologisk utveckling.  Specifikt har faktorer undersökts som förstärker kontra undergräver inneboende motivation, självreglering och välbefinnande.  Resultaten har lett till postulatet av tre medfödda psykologiska behov – kompetens, autonomi och tillhörighet – som när de är tillfredsställda ger ökad självmotivation och mental hälsa och när de motverkas leder till minskad motivation och välbefinnande.  Också betydelsen av dessa psykologiska behov och processer inom områden som hälso- och sjukvård, utbildning, arbete, idrott, religion och psykoterapi övervägs”.

och här ger professor Edward L Deci en kort introduktion: