https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10648-021-09616-7.pdf

Abstrakt:

Frågan om hur elevers motivation påverkar deras akademiska prestationer och vice versa har varit föremål för intensiv forskning på grund av dess teoretiska relevans och viktiga konsekvenser för utbildningsområdet.  Här presenterar vi vår förståelse för hur inflytelserika teorier om akademisk motivation har begreppsmässigt ömsesidiga interaktioner mellan motivation och prestation och de typer av belägg som stöder denna ömsesidighet.  Medan den ömsesidiga karaktären av förhållandet mellan motivation och akademisk prestation har fastställts i litteraturen saknas ytterligare insikter i flera funktioner i detta förhållande.  Vi presenterar därför en forskningsagenda där vi identifierar teoretiska och metodologiska utmaningar som kan inspirera till ytterligare förståelse för det ömsesidiga förhållandet mellan motivation och prestation samt informera framtida insatser.  Specifikt inkluderar forskningsagendan rekommendationen att framtida forskning tar hänsyn till (1) multipla motivationsbegrepp, (2) beteende som utgångspunkt, (3) en strategi för nätverksarbete, (4) anpassning av mätintervall och korta mot långa tidsskalor för konstruktioner av motivationsbegreppet, (5) design som uppfyller kriterierna för att göra kausala, ömsesidiga slutsatser, (6) lämpliga statistiska modeller, (7) alternativ till självrapportering, (8) olika sätt att mäta prestation och (9) generaliserbarhet av de ömsesidiga relationerna till olika utvecklings-, etniska och sociokulturella grupper”.