https://www.researchgate.net/profile/Alli-Klapp/publication/270574481-Does-grading-affect-Educational-attainment-A-longitudinal-study.pdf?origin=publication_detail

Abstrakt:

“Syftet med studien var att undersöka hur betyg i grundskolan påverkade elevernas prestation mätt med betyg i 7: e, 8: e och 9: e klass och utbildningsnivå i gymnasiet (12: e klass), och hur effekten varierade som en funktion av elevernas kognitiva förmåga, kön och socioekonomiska status.  Uppgifterna härstammar från The Evaluation Through Follow Up (ETF), ett longitudinellt projekt som innehåller information om elever som fått betyg i klass 6 och elever som inte fått det. Undersökningsgruppen var 8 558 elever födda 1967. En kvasi-experimentell design användes där multipla tillväxt- och logistikmodeller var anpassade till data. Resultatet visade en viktig signifikant negativ effekt av betyg på efterföljande prestation (Betyg 7-9) och att det fanns viktiga skillnadseffekter: Betygsatta lågpresterande elever fick lägre efterföljande betyg i klass 7 till 9 och hade lägre odds att avsluta gymnasiet, jämfört  till icke betygssatta elever med låg prestationsförmåga  Könsskillnaden verkar öka med tiden: betygssatta flickor uppnår högre betyg i årskurs 7 till 9 och hade högre odds för att avsluta gymnasieutbildningen, jämfört med icke betygssatta flickor och betygssatta och icke betygssatta pojkar”.