http://su.diva-portal.org/smash/get-diva2:1582885/FULLTEXT01.pdf 

Inledning av avhandlingens svenska sammanfattning:

”Samtida utbildningspolitik sträcker sig bortom nationella och institutionella gränser till att innefatta andra politiska arenor där ett brett spektrum av aktörer agerar med många olika ändamål och ambitioner. Under de senaste åren har en utbildningspolitisk agenda för programmering i skolor introducerats i läroplanerna i många nationella utbildningssystem över världen. I mars 2017 tillkännagav den svenska regeringen sin avsikt att stärka datorkunskapen i skolutbildningen genom att lägga till programmering i läroplanen för grundskolan som en obligatorisk del av ämnet matematik från och med årskurs 1.
Målet med denna avhandling är att bättre förstå den politiska process som ledde till att införa programmering i den svenska läroplanen Lgr11/2017, vilka aktörer som var involverade samt hur de politiska argumenten utformades och fördes fram. För att göra detta utreder denna avhandling vilka som spelade en roll i utformningen av den politiska agendan för programmering samt hur denna agenda främjades och spreds i nationella och internationella politiska texter. Avhandlingen mynnar ut i en ökad förståelse av hur denna förändring angående programmering i den svenska läroplanen förhåller sig till nationell och internationell utbildningspolitik … ”