https://www.researchgate.net/profile/Paul-Kirschner-There-is-an-Evidence-Crisis-in-Science-Educational-Policy.pdf

Abstrakt:

”Det finns ett stort gap mellan många av resultaten från pedagogisk psykologisk forskning och pedagogisk praktik. Denna klyfta är särskilt anmärkningsvärd inom området naturvetenskaplig utbildning. I den här artikeln granskades implikationerna av tre kategorier av forskning och deras resultat för den vetenskapliga utbildningspolitiken i USA och andra jurisdiktioner. Vi indikerar att en viss kategori av forskning som vi kallar ”Program-Based Studies,” har dominerat formuleringen av utbildningsstandarder medan ett stort antal kritiska resultat från randomiserade, kontrollerade studier och korrelationsstudier som överväldigande visar minimalt stöd för den föreslagna policyn har har markerats som irrelevant och utesluten. Den nuvarande generella betoningen på programbaserade studier på bekostnad av andra typer av forskning är felplacerad. Utbildningsstandarder bör representera en balanserad bild av tillgängliga data inklusive resultat från kontrollerade och korrelationsstudier. Slutligen anger vi hur dessa olika former av forskning kan informera varandra och ge sammanhängande och konsekventa implikationer för utbildningsprocedurer”.