https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2022/1/12/

Inledning:

”Min termin rivstartar strax igång med kursen om dyslexi, språkstörning i skolåldern och skollogopedi för logopedstudenterna termin 4 på Karolinska Institutet – roligt och intensivt! Men turligt jag har fått hjälp med årets första inlägg av Inger Fridolfsson, som är speciallärare med en fil. mag. i specialpedagogik, författare till två böcker om läs- och skrivinlärning samt redaktör för Dyslexiföreningens tidskrift Dyslexi.

Jag hörde Inger tala på Dyslexikongressen 2021, och bad henne att skriva ett blogginlägg på samma tema som hennes föreläsning: om Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1. För några år sedan jämförde jag bedömningsstödet med andra screeningmaterial som syftar till att tidigt upptäcka elever i risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, men här fördjupar Inger jämförelserna med hjälp av fyra studier/examensarbeten, och vi får också en liten inblick i hennes och hennes kollegors arbetssätt … ”