https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2022.836334/full

Abstrakt:

“Bedömningar har visat sig påverka elevernas lärande och motivation. För att undvika negativa konsekvenser har olika strategier föreslagits, som att göra en mer distinkt åtskillnad mellan bedömningar i summativa och formativa syften. På så sätt skapas situationer som är uteslutande formativa, där eleverna kan fokusera på att lära sig utan att oroa sig för provresultat eller betyg. Denna studie har undersökt uppfattningar om ett sådant sammanhang, där betyg hålls åtskilda från bedömning i formativt syfte. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 19 deltagare vid fem så kallade ”vuxenutbildningshögskolor”. På dessa högskolor bestäms elevernas ”betyg” som ett gemensamt beslut av alla lärare tillsammans i slutet av läsåret och inga betyg meddelas deltagarna i förväg. Data från intervjuerna analyserades med kvalitativ tematisk analys, som identifierade fyra teman som rör deltagarnas uppfattning om bedömning. Resultaten tyder på att deltagarna upplever att det saknas feedback på övergripande framsteg, vilket begränsar deras möjligheter att reglera sitt lärande. Resultaten tyder också på att deltagarna inte alltid vet när, eller på vilka grunder, de bedöms summativt, vilket leder till mindre produktiva studiestrategier. Konsekvenserna av just detta bedömningssammanhang förefaller därigenom i flera avseenden likartade, jämfört med de som redovisas från det vanliga svenska skolsystemet, även om det senare i hög grad påverkas av åtskilliga summativa bedömningshändelser”.