Del 1: https://larrycuban.wordpress.com-2023/01/06/the-morphing-of-an-innovation-into-classroom-practice-kindergartens-in-u-s-schools

Inledning:

”Skolreformatorer, mestadels vita medelklasskvinnor, uppfann daghem i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Innovationen ”Kindergarten” var en import som förlitade sig på idéerna och metoderna från en tysk reformator från 1800-talet vid namn Frederich Froebel. Med hjälp av hans idéer skapade medborgarsinnade kvinnor förskolor som ett svar på oron för att så många barn i städerna dagligen  lämnades på egen hand när invandrade föräldrar arbetade långa timmar i fabriker och handel … ”


Del 2: https://larrycuban.wordpress.com/2023/01/08-kindergarten-teachers-as-policymakers-part-2/

Inledning:

”Att se en policys väg från Vita huset, en delstatshuvudstad eller en storstads skolstyrelse till en daghemslärare i sitt klassrum har jämförts med metalllänkar i en kedja, ett barnspel som heter Telefon och att fösa kokt spagetti. Klassrumslärare  i änden av de järnsmidda länkarna i en kedja förmedlar militära bilder av meniga som hälsar kaptener och plikter som snabbt utförs. Telefonspelet antyder felkommunikation som slutar i lustiga feltolkningar av vad som var avsett med den ursprungliga policyn. Att gå via trådar av våt spagetti tyder på det meningslösa i att få en policy att någonsin omsättas i praktiken i klassrummen. Vilken metafor beskriver då bäst att gå från att anta en policy till att omsätta den i praktiken? … ”


Den svenska förskolehistorien kan tjäna som jämförelse. Mycket är likt, t.ex. var inspirationen kom från, men sedan går historierna isär: https://lararnashistoria.se/forskolan/