https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080-13540602.2022.2159365

Abstrakt:

”Banduras inflytelserika teori har använts som argument för att lärare med hög tilltro till den egna förmågan att lyckas (self-efficacy) skall vara mer effektiva när det gäller att öka elevernas prestationer – och en omfattande empirisk litteratur har upprepade gånger dokumenterat samband som överensstämmer med detta påstående.  Det är dock få studier som har övervägt om dessa samband speglar ett bakomliggande orsakssamband.  I den här artikeln använder vi variationer mellan ämne och elev i lärares ”self-efficacy” i data från Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 för att finna nya belägg för detta.  Genom att fokusera på relativa skillnader i lärares ”self-efficacy” och elevprestationer för elev-lärarpar, ger våra uppskattningar mer av potentiellt och konfunderat ifrågasättande än mycket av den befintliga litteraturen.  I motsats till den litteraturen finner vi inga bevis för ett förhållande.  Istället presenterar detta dokument tydliga och konsekventa resultat med nolleffekter”.