https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-023-09716-6

Abstrakt:

”Forskning tyder på att barn som lider av olika typer av störningar (inlärningsstörningar, beteendestörningar eller intellektuella funktionsnedsättningar) ibland särbedöms helt enkelt på grund av närvaron av en diagnostisk etikett. Vi genomförde en metaanalys på flera nivåer av experimentella studier (baserat på data från 8 295 deltagare och på 284 effekter inkapslade i 60 experiment) för att undersöka omfattningen och robustheten av sådana etiketteffekter och för att utforska effekten av potentiella moderatorer (typ av utvärdering , diagnostisk kategori, expertis, elevens kön och mängd och typ av information). Vi hittade en måttligt negativ övergripande etiketteffekt (Hedges’ g = -0,42), som var robust över flera typer av utvärdering, olika prover och olika diagnostiska kategorier. Det fanns inget som tydde på att expertis och barnets kön modererade effekten. Att presentera deltagare med endast en etikett gav den starkaste negativa effekten av g = -1,26, vilket tyder på att effekten var beroende av mängden information som presenterades för deltagarna. Vi drar slutsatsen att sätta en etikett på ett barn kan förvärra negativa akademiska utvärderingar, beteendeutvärderingar, utvärderingar av personlighet och övergripande bedömningar av barnet. Ytterligare implikationer för teori och framtida forskning diskuteras”.