https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077-/Kappa-Leah-Glassow-e-spikningsfil2.pdf-sequence

Inledning av avhandlingens svenska sammanfattning (sidorna 103-113):

”Det socioekonomiska prestationsgapet inom utbildningsområdet har bestått globalt trots årtionden av forskning och politiska åtgärder (Broer et al., 2019; Chmielewski, 2019). Detta har negativa konsekvenser för såväl individer som nationer, eftersom framgångsrik skolgång är förknippad med social rörlighet och ekonomisk tillväxt (Hanushek & Woessman, 2015). Komparativ forskning har visat att en stor del av variationen i elevernas akademiska prestationer kan förklaras av deras socioekonomiska bakgrund (Sirin, 2005; Harwell et al., 2017). En förklaring till varför prestationsgapet har bestått är att forskare har misslyckats med att rikta in sig på dess viktigaste orsaker (Sims & Allen, 2018; OECD, 2018b); nämligen lärarkompetens och undervisningskvalitet. Tidigare forskning har visat att lärare är den viktigaste insatsen på skolnivå (Goe, 2007; Nye et al., 2004; Rivkin et al., 2005; Wayne & Youngs, 2003) och det hävdas allmänt att den ojämlika fördelningen av lärarkompetens kan bidra till orättvisa utbildningsmöjligheter och till prestationsgapet mellan elever i olika socioekonomiska grupper. Den tvärnationella forskningen om detta ämne är dock knapphändig. Avhandlingen tar upp denna fråga och undersöker tre aspekter relaterade till lärarfördelning mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. För det första dess omfattning och utveckling över länder och tid, för det andra dess effekt på ojämlika studieresultat och för det tredje institutionella och policy faktorer … “